Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu JS plus, s.r.o. Okružná 879/50 06401 Stará Ľubovňa Slovenská republika IČO: 36 773 735 IČ DPH: SK 20 22 38 38 36
e-mail: victoriavynnsk@gmail.com Zodpovedná osoba a kontakt:  Ing. Šalapka Ján
1) O registrácii Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme JS plus, s.r.o.     a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy JS plus, s.r.o. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese:  victoriavynnsk@gmail.com, alebo na uvedenej pevnej adrese. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.
2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru,z dôvodu, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v ponuke. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.  Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom.   
3) Druhy dopravy:
Osobný odber Ak je objednaný tovar na sklade, je možné objednávku po telefonickom dohovore  vyzdvihnúť v ten istý deň. Inak vám bude balik automatický odoslaný slovenskou poštou.  

Tovar doručovaný Slovenskou poštou

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,00 - Eur.

Pri nákupe nad 80,00 € s DPH, na adresu v Slovenskej republike, je doprava zadarmo.

Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte, alebo požiadať o opätovné doručenie.

Zásielky do Českej republiky:

Pri nákupe nad 100€ doprava zdarma.  

Pri nákupe do  100€ účtujeme cenu dopravy podľa hmotnosti :

do 0,5 kg doprava 5€

od 0,5 kg do 1 kg doprava 7€ 

od 1 kg do 2 kg doprava 10€

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Tovar doručovaný spoločnosťou GLS:

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,00 - Eur.

Pri nákupe nad 80,00 € s DPH, na adresu v Slovenskej republike, je doprava zadarmo.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

4) Záruka V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená na výrobku.
5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
6) Doručenie a dodacie podmienky Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.
Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).
7) Spôsoby úhrady
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 
osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere. 

8) Zrušenie objednávky Spoločnosť JS plus, s.r.o. si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade ak dôjde k opakovanému porušeniu obchodných podmienok, opakovanému neprevzatiu zásielky, či opakovaným komplikáciám, ktoré majú za následok poškodenie predavájúceho.  Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je potrebné oznámiť pre odoslaním emailu s potvrdením o odoslaní objednávky. Zrušenie objednávky je možné uskutočniť telefonicky, osobne alebo emailom.
9) Reklamácie V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.
10) Reklamačný poriadok Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
Ako postupovať V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - JS plus s.r.o., Okružná 50, 064 01 Stará Ľubovňa. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený, alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok. Váš Victoria Vynn team.   Obchodné podmienky sú platné od 01.05.2017 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.   Bezpečnosť a ochrana osobných údajov Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho.  

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 POUČENIE  O  UPLATNENÍ  PRÁVA  SPOTREBITEĽA  NA  ODSTÚPENIE  ODKÚPNEJ ZMLUVY

  
Predávajúci:
JS plus, s.r.o.
Okružná 879/50
06401 Stará Ľubovňa
Slovenská republika
IČO: 36 773 735
IČ DPH: SK 20 22 38 38 36
e-mail: victoriavynnsk@gmail.com
 
 
Spotrebiteľ: fyzickáosoba,ktorá pri uzatváraní a plnení  spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
 
1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
  
Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14dníLehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením.
 
Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia (str.2), ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: victoriavynnsk@gmail.com. Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.
Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 
 
2. Dôsledky odstúpeniaod kúpnej zmluvy
 
V prípade  odstúpenia  od  kúpnej  zmluvy  Vám  vrátime  všetky  platby,  ktoré  ste  uhradili  v súvislosti s uzavretím  kúpnej  zmluvy,  najmä  kúpnu  cenu  vrátane  nákladov  na  doručenie  tovaru  k Vám. To  sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu, ktorú Vám vopred potvrdíme, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
 
V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, vyplňte a zašlite formulár, ktorý si stiahnete na nasledujúcom odkaze.
  
 
**Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Nastavenia cookies